BARYUMLU  GRAFİLER

bos

Esophagus1

Özofagusa dıştan basıya bağlı daralma (kalın ok), darlık proksimalinde dilatasyon ve hava-sıvı seviyesi (ince ok)

bos

baryum14

Zenker divertikülü

bos

baryum16

Zenker divertikülü. Divertikülün servikal özofagusa bası yapmasına dikkat ediniz.  Bası belirgin disfaji oluşturabilir.

bos

baryum15

Önceki hastada Zenker divertikülünün BT de görünümü

bos

baryum17

Orta özofagusta divertikül

bos

baryum18

Servikal özofagusta web (Plummer Winson sendromu)

bos

baryum19

Distal özofagusta peptik striktüre bağlı daralma ve hiatal herni (beyaz ok)

bos

baryum20

Akalazya. Dilate özofagusun baryumlu grafide ve BT de görünümü

bos

baryum21

Akalazyada  balon dilatasyonu

bos

baryum22

Akalazya

bos

baryum23

Akalazyada ileri derecede dilate ve mid görünüm alan özofagus. Sağdaki resimler genişlemiş özofagusun endoskopik görünümleridir.

bos

baryum24

Tip II  akalazya  (Akalazya konusuna bakınız)

bos

baryum25

Diffüz özofagial spazm (Jackhammer esophagus)

bos

baryum27

Diffüz özofagial spazm

bos

baryum28

Geniş hiatal herni

bos

Hiatus hernisi olan hastanın akciğer grafisinde kalp gölgaei arkasında mide fundusunun görünümü

bos

Hiatus hernisi olan hastanın akciğer grafisinde kalp gölgesi arkasında mide fundusunun görünümü

bos

baryum31

Distal özofagusta ve kardiada tümöral infiltrasyon

bos

baryum32

Distal özofagusta ve kardiada tümöral infiltrasyon, özofagusta dilatasyon

bos

baryum33

Özofagusta aort crosu basısına bağlı daralma

bos

baryum34

Özofagusta koroziv madde  içilmesine bağlı daralma

bos

kostik

Özofagusta kostik madde alımı  sonrasında oluşan striktür

 

 

Özofagusta kostik madde içilmesi sonrasında oluşan darlık (kırmızı ok),  striktür ve kontraktüre sekonder gelişen kısa özofagus, diafram üzerine kayan mide (sarı parantez) ve gastroözofagial bileşkede oluşan peptik striktür (yeşil ok).

 

 

baryum35

Servikal özofagusta tümör. Pasaj grafisinde, MR da ve  dilatasyon sonrasında endoskopide görünümü

bos

 baryum36

 Servikal  özofagusta özofagusa komşu tümör basısı (sarı ok)

bos

baryum37

Özofagusta koroziv madde içimine bağlı uzun segment darlık

bos

baryum38

Özofagusa aberant subklavian arter basısına bağlı daralma (siyah ok). Sağdaki resimde sağ subklavian arterin   aort arkında soldan çıkışına dikkat ediniz (beyaz ok) (Dysphagia Lusoria)

bos

baryum39

Özofagusa aberant subklavian arter basısına bağlı daralma (siyah ok).

bos

 baryum40

Orofaringeal disfajisi olan hastada baryumun bronşlara aspirasyonu

bos

baryum41

Özofagial candidiasis. Sağdaki resim endoskopik  görünümdür.

bos

baryum42

 Özofagusa infiltre olan akciğer tümörü. Tümör kavitesi (sarı ok) ve bronşlar (kırmızı ok)

bos

baryum43

Özofagusa dıştan basıya bağlı daralmada SEMS stent uygulaması

bos

baryum1

Normal çift kontrastlı mide ve duodenum grafisi

bos

baryum2

Mide duodenum grafisinde  bulbusta ülser ve kısmi deformasyon

bos

baryum3

Bulbusta kronik peptik ülsere bağlı yonca yaprağı deformitesi (psödodivertiküller)

bos

baryum4

Çift kontrastlı özofagus ve mide grafisinde distal özofagus mukozasında düzensizlik ve fundusun görünümü

bos

baryum5

 Çift kontraslı mide grafisinde fundusun görünümü

bos

baryum6

Mide duodenum grafisinde bulbusta ülser.

bos

 baryum7

Amiloidoz vakasında  antrum, bulbus ve duodenumda  daralma

bos

baryum8

Mide çıkış darlığı ve koledoğa bası oluşturan mide tümörlü olguda mide çıkışında SEMS  (beyaz oklar) ve koledokta plastik stent  (sarı oklar). Kırmızı oklar mide duvarında tümöre bağlı düzensizliği  gösteriyor.

bos

baryum9

Gastroptoz. Mide büyük kurvaturunun crista iliaca’nın  (sarı ok) distaline uzandığına  dikkat ediniz.

bos

baryum10

Mide duodenum grafisnde geniş hiatal herni

bos

baryum11

Geniş haital herni ve trendelenburg pozisyonunda belirgin  gastroözofagial reflü

bos

baryum12

Gastrik   volvulus ve  BT  de diaframda  geniş defekt (sağda). Midenin  bir kısmının göğüs boşluğunda oluşuna dikkat ediniz.

bos

baryum13

Transvers duodenumda  SMA (superior mezenter arter) basısı (sarı ok).

bos

baryum14

Transvers duodenumda  SMA  basısı ( Sarı ok)

bos

 baryum15

Transvers duodenumda  SMA  basısı  (Sarı ok)

bos

sma

Transvers duodenumda superior mezenterik arter basısı (kırmızı ok) ve bası proksimalinde kalan duodenum kısımında dilatasyon (yeşil ok).

bos

herni

Akciğer grafisinde hiatus hernisi nedeniyle diafram üstüne çıkmış mide fundusunun kalp gölgesi arkasında görünümü (sarı oklar), mide hava cebi (siyak ok).

bos

amd1

Akut mide dilatasyonu olan  hastada direkt  batın grafisinde solda dilate mideye ait geniş hava sıvı seviyesi görülmekte.

bos

sclero

Gastrointestinal sistem tutulumu olan sclerodermalı hastada direkt batın grafisi. Kolostomi torbalarının halkaları (sarı oklar), bağırsaklarda kalan baryum artıkları  ve yaygın cilt altı kalsifikasyonları dikkat çekmekte.

bos

baryum1

 Konvansiyonel ince bağırsak pasaj grafisinde ince bağırsakların görünümü

bos

baryum2

Konvansiyonel  incebağırsak pasaj grafisinde malpozisyon. Jejunal anslarına aşağıda ve sağda,
ileal ansların yukarıda ve solda olduğuna dikkat ediniz.

bos

baryum3

Konvansiyonel ince bağırsak pasaj grafisinde malabsorptif patern

bos

baryum4

Tekrarlayan karın ağrıları, periton irritasyonu bulguları ve ishali olan yaşlı hastada konvansiyonel
ince bağırsak pasaj grafisinde duodenum ve ince bağırasaklarda yaygın divertikülozis.
(D:Duodenumda dev divertiküller, Sarı ok; jejunum ve ileumda divertiküller)

bos

baryum5

 Masif ince bağırsak rezeksiyonu sonrasında kısa bağırsak sendromu gelişen hastada
kalan ince bağırsaklarda adaptif dilatasyon

bos

baryum6

Kronik intestinal iskemide (fokal segmenter iskemi) daralmış ince bağırsaklar (sarı oklar)
(Ribbon like small intestime). Hastada  ishal, karın ağrısı ve hipoalbuminemi belirgindi.
Yaşlı popülasyonda yer alan bu hastalar  genellikle Crohn hastalığı olarak  tedavi edilir
ve hastalığa ve tedaviye bağlı komplikasyonlar  nedeniyle kaybedilirlerler.

bos

baryum7

Birönceki hastada bağırsakların yakından dörünümü. İskemi için tipik olan parmak
basısı görünümüne dikkat ediniz (siyah oklar) (Thumb printing)

bos

baryum8

Baryumlu ince bağırsak pasaj grafisinde subakut dönemdeki intestinal iskeminin görünümü.
Çok sayıda parmak basısı  görünümüne dikkat ediniz (sarı oklar)

bos

bt6

Kronik intestinel iskemide ince bağırsaklardaki daralöalar ve prestenotik dilatasyonlar
(Hastada tekrarlayan subileus / ileus atakları ve karın ağrısı mevcuttu, karın muayenesinde
genişlemiş ince bağırsak urveleri palpe edilebiliyordu ve  bağırsak hareketleri  dışardan izlenebiliyordu)

bos

baryum9

Proksimal ince bağırsakta lenfoma tutulumu. Nodüler paterne ve
duodenumdaki  prestenotik dilatasyona dikkat ediniz

bos

baryum10

Konvansiyonel ince bağırsak pasaj grafisinde Crohn hastalığına bağlı daralma (siyah oklar)

bos

safra1

Koledokoduodenostomili hastada baryumlu pasaj grafisinde safra yollarına kaçan kontrast madde

bos

baryum11

Enteroşilizisde normal ince bağırsakların görünümü

bos

baryum1

Crohn hastalığında terminal ileumda kaldırım taşı görünümü (kırmızı halka içindeki alan).
Mesenenin baryumla dolduğuna dikkat ediniz (enterovezikal fistül)

bos

baryum2

Crohn hastalığında terminal ileum tutulumunda bağlı striktür (sarı oklar) (Stenozan fenotip)

bos

baryum3

Situs inversusu olan Crohn hastasında terminal ileum tutulumu
(Çekumun solda olduğuna dikkat ediniz)

bos

baryum4

Terminal ileumda Crohn hastalığına bağlı striktür (sarı oklar). Hastadaki inflamatuar kitle
sağ üreteri içine alarak hidronefroza yol açtığından  nefrostomi  yapılmış ve üretere geçici
stent yerleştirilmiştir. Cerrahi rezeksiyon sonrasında bu komplikasyonlar ortadan kalkmıştır.

bos

baryum5

Bir önceki Crohn hastasında PET de inflamasyonlu alanların görünümü

bos

baryum6

Crohn hastalığında terminal ileum tutulumunun enteroşilizis (solda)  ve BT de (sağda) görünümü.
BT  de terminal ileumdaki duvar kalınlaşmasına dikkat ediniz.

bos

baryum7

Bir önceki hastada MR enteroşiliziste terminal ileumdaki tutulumun görünümü (sarı oklar)

bos

crohn5

Crohn hastalığında terminal ileum tutulumu (sarı oklar, spiküller)

bos

baryum8
Enteroşilizde jejunumda yerleşim gösteren tümör (beyaz oklar)

bos

baryum9

Tedavi görmemiş çölyak hastasında proksimal ince bağırsakta gelişen
adenokansere bağlı bağırsak lümeninde daralma

bos

 transit

Kolon transit zamanı ölçümünde kolon lümenindeki markerlerin görünümü
(Beyaz oklarla gösterilen 18 adet marker görülmekte)

bos

baryum11

 Çift kontraslı kolon grafisi (normal görünüm)

bos

baryum12

Splenik fleksura sendromu olan bayan hastada çift kontrastlı kolon grafisinde uzun ve kıvrımlı
splenik fleksuranın görünümü (Daire içindeki bölge, hastada  göğüse ve sol omuza yayılan sol
üst kadran ağrısı  vardı ve kalp krizi korkusuyla defalarca acil servise başvurmuştu)

bos

BT5

İrritabl bağırsak sendromunda sigmoid kolonda kontraksiyonlar (Spastik kolon)

bos

BT4

Çift kontrastlı kolon grafisinde  terminal ileumun görünümü

bos

appendix3

Çift kontrastlı kolon grafisinde appendix in görünümü

bos

sigmoid3

Kolon grafisinde sigmoid kolonda divertiküller (sarı ok)

bos

sigomoid2

Kolon grafisinde  sigmoid kolonda divertiküller (sarı oklar)

bos

sigmoid

Sigmoid kolonda  lümeni daraltan tümör

bos

BT10

Kolon grafisinde çekum tümörünün görünümü (sarı ok; yenmiş elma görünümü)

 

Çift kontrastlı kolon grafisinde termial ileumun görüntülenmesi.

 

 

colitis

Aktif dönemde ülseratif kolitli hastada kolon grafisi. İnce granüler yapıya dikkat ediniz.                     (Prof.Dr Hülya Uzunismail’den alınmıştır)

bos

BT12

Kolon grafisinde amebik kolitin görünümü. Şişe ağızlı ülserlere dikkat ediniz.
Ülserlerin önden (sarı ok) ve  yandan (yeşil ok) görünümü.(Prof.Dr Hülya Uzunismail’den alınmıştır)

bos

amip

Yukarıdaki olguda  ülserlerin yakından görünümü (Prof.Dr Hülya Uzunismail’den alınmıştır)

bos

BT15

İskemik kolit. Sigmoid kolonda  keskin sınırla ayrılan  inflamasyonlu alana ve rektumun
sağlam oluşuna dikkat ediniz.

bos