BT / MR

 

resim1

Kalp kapak protezi olan ve ani başlayan karın ağrısı ile  başvuran bir hastada  BT anjiografide SMA in
ileokolik dalında tıkanma  (beyaz ok)

bos

resim2

Kalp kapak protezi olan ve ani başlayan karın ağrısı ile başvuran  bir hastada  BT anjiografide
SMA in ileokolik dalında tıkanma (beyaz ok)

bos

 


 BT de normal pankreasın (P)  görünümü. Mide duvarında kalınlaşma dikkat çekmekte.

bos 

BT de normal pankreasın (P)  görünümü.

bos


Akut ödematöz pankreatit

bos

imaj6

Akut  nekrotizan pankreatit

bos

cullen

Akut hemorajik-nekrotizan pankreatitte pankreasta nekroz (beyaz halka içinde kalan alan) ve asit (beyaz ok).

cullen2

Bir önceki hastada göbek çevresinde ekimoz (Cullen’s sign).

bos

imaj1

Mide antrumunda tümör  infiltrasyonu (yeşil ok) ve mide çıkış darlığına bağlı mide retansiyonu bulguları. Kırmızı ok mide içindeki gıda artıklarını göstermektedir.

bos

imaj3

Midede vejetan kitle oluşturan tümör ve karaciğerde metastazlar

bos

imaj4

Pankreas başı kanseri (TM). Hidropik safra kesesi, superior mezenterik arterin (SMA) tümör dokusuyla çevrilmesi ve duodenum duvarındaki invazyon dikkat çekmekte.

bos

imaj6

Yukarıdaki vakada  intrahepatik safra yollarında genişleme

bos

imaj5

Pankreas başı tümöründe  ileri derecede hidropik safra kesesi

bos

imaj7

Birönceki hastada  koledoğa yerleştirilen metal stent (kırmızı ok) sonrasında karaciğer içi safra yollarında hava varlığı (pnömobili). Sarı ok tümörün yaptığı obstrüksiyona bağlı gelişen bulber stazın oluşturduğu hava-sıvı seviyesini göstermektedir.

bos

imaj8

Koledok distalindeki tıkanmaya bağlı olarak  sağve sol ana safra yollarında dilatasyon (*) ve hidropik kese

bos

imaj9

Bir önceki hastada daha distalden alınan kesitte dilate koledok ve içindeki kalkül ve sludge (çamur) lar

bos

imaj10

Frontal kesitte  mide çıkış darlığına bağlı  ileri derecede mide dilatasyonunun görünümü  (NEJM den alınmıştır)

bos

imaj11

Transvers kesitte  mide dilatasyonunun görünümü

bos

amd3

Akut mide dilatasyonu olan hastada batın BT de dilate midede hava-sıvı seviyesi görülüyor (Hastaya çekim öncesinde oral kontrast madde verilmemiştir). Altta aynı hastadan alınan ayakta direkt batın grafisinde geniş hava – sıvı  seviyesi dikkat çekmekte.

bos

amd1

bos

imaj12

Periferik T hücreli lenfoması olan hastada hepatosplenomegali, asit (yeşil oklar) ve  genişlemiş lenf nodları (*)

bos

imaj13

Karaciğer sirozunda  düzensiz sınırlı küçülmüş karaciğer, splenomegali, asit (yeşil oklar) ve karaciğerde kitle (*)

bos

gaster

Linitis plastica (infiltran tipte mide kanseri) nın tomografide görünümü. Beyaz halka içinde kalınlaşmış mide duvarı görülüyor. Hastada aynı zamanda karaciğerde kalsifiye kist hidatik mevcut (*)

bos

imaj14

Safra kesesinde  sludge ve mikrokalküller

bos

kolesistit

Akut taşlı kolesistitli olguda safra kesesi içindeki çamur ve taş (yeşil ok) ve kese etrafında ödem ve perikolesistik sıvı birikimi.

bos

imaj15

Krovik HCV enfeksiyonu ve karaciğer sirozu olan hastada hepatosellüler karsinom (HCC)

bos

Kronik hepatit B enfeksiyonu olan hastada karaciğerde hepatosellüler kanser (HCC) gelişimi

bos

hcc4

Hepatosellüler karsinom  (Yeşil halka içindeki alan)

bos

imaj16

Karaciğerde kalsifiye (ölü) kist hidatikler

bos

imaj17

Karaciğer lobektomili hastada kalsifiye hidatik kist

bos

imaj18

Karaciğerde  hemanjiomlar

bos

imaj19

Kolon kanseri olan hastada karaciğerde  metastazlar

bos

kolangio

Kolanjiokarsinom (sarı oklar)

bos

bt1

Kolesistektomize hastada pankreas başı ve unsinat prosesten kaynaklanan tümöre bağlı olarak (yeşil ok)
koledokta genişleme ( sarı ok).  Koledoğun safra kesesi gibi görünümü dikkat çekmekte.
Sol alt resimde tümörün koledoğu çevrelediği izleniyor. Sağ alt resimde uncinat prosesete tümör

bos

pancreas2

pancreas4

İdyopatik kronik pankreatitli hastada pankreasta kalsifikasyonlar (sarı oklar) (üstteki resim), Wirsungda genişleme (beyaz ok), Wirsung içinde kalkül  (yeşil ok) (alttaki resim) ve pankreas sınırlarında düzensizlik

bos

kp1

bos

Kronik pankreatitli hastada pankreasta kalsifikasyonlar

bos

perforation1

perforation5

ERCP sırasında oluşan perforasyon sonrasında duodenum çevresinde (üstteki resim sarı oklar) ve karın duvarı altında (alttaki resim sarı ok) ve dalak arkasında (mavi ok) hava birikimi.

bos

perforation4

perforation2

Pankreas kuyruğundan kaynaklanan tümörün splenik fleksuraya basısı sonucunda kolonda obstrüksiyon (alttaki resimde sarı ok) ve darlık proksimalindeki kalın ve ince bağırsaklarda dilatasyon (Karaciğerdeki mavi oklar tümör metastazlarını göstermektedir)

bos

bt3

Çekumda kolonik kistik lenfanjiom.  BT de ve endoskopide görünümü

bos

crohn4

 Crohn hastalığında striktür  (sarı ok) gelişimine bağlı ileus ve genişlemiş incebağırsak ansları (*)

bos  
atero1

atero2

Subileus atakları ile başvuran  yaşlı hastada kronik kolesistit (safra kesesi duvarının kalınlığına dikkat ediniz, sarı ok) ve  SMA de ileri derecede aterosklerotik daralma (yeşil ok) ve aortta aterom plakları (mavi ok).  Alttaki resimde ince bağırsak anslarında kronik  iskemiye bağlı  stenozlar, duvar kalınlaşmaları ve dilatasyonlar (*)

bos


bt6

Yukardaki hastada ince bağırsak pasaj grafisinde daralan ve genişleyen segmentlerin görünümü

bos

bt7

Pankreas kuyruğunda yerleşimli müsinöz kistik neoplazm (R=9cm)

bos

bt8

Bir önceki hastada  splenik artere yapışmış olan kistin dalakla birlikte çıkarılışı

bos

Pankreasta wall-of nekroz (solda) ve perkütan drenaj kateterinin görünümü (kırmızı ok)bos

                          Yukarıdaki hastada endoskopik kistogastrostomi sonrasında SEMS in görünümü                               (Self Expandable Metallic Stent) (Kırmızı ok)

 

                         Kistogastrostomi  yapılmış olan hastada stentin mide içinde görünümü (A,B),                                         stent içi ve nekroze kavitenin görünümü (B,C)
bos
bt9

 Pankreasta psödokist  (Kist büyük olmasına rağmen hasta asemptomatikti) (SMA: Superior mezenterik arter)

bos

cyst1

Birönceki hastada psödokistin MR da görünümü

bos

cyst2

Pankresta  IPMN (Intraductal papillar cystic neoplasm) (sarı ok) ve genişlemiş  Wirsung  (yeşil ok)

bos

MRCP1

MRCP de koledok distalinde kalkül (beyaz ok) ve safra yollarında dilatasyon

bos

mrcp

MRCP de koledok alt uçta kalkül  (sarı ok).

bos

cyst4

Pankreasta psödokist (*)

bos

cyst3

Pankreasta  basit kist (siyah ok)

bos

cyst5

Pankreas kuyruğunda yerleşim gösteren seröz kistadenom (*). Kist içinde bal peteğini andıran septumlara dikkat ediniz.

bos

ampullatm

Ampulla tümörü (beyaz ok). Tümörün duodenum lümenine doğru çıkıntı yaptığı ve Wirsung kanalının kısmen dilate olduğu görülüyor (W;Wirsung,  P;Pankreas, D;Duodenum).

bos

bt11

Crohn hastalığında termial ilet (beyaz oklar) ve periçekal apse (sarı ok). Terminal ileumda kalınlaşmış
bağırsak duvarına  ve lümende daralmaya dikkat ediniz

bos

Stenozan Crohn hastalığında kalınlaşmış ince bağırsak duvarı  ve stenoz (sarı ok), genişleyen ileal anslar (*) (Prestenotik dilatasyon)

bos

swannoma

Mide ön duvarından kaynaklanarak ekzofitik büyüme gösteren Schawannoma (*) .Karaciğere komşu beyaz  alan içinde kontrast madde olan duodenumdur.

bos

BT18

Mide kardia distalinden kaynaklanan 5cm çapında GIST

bos

achalasia

Akalazyalı hastada göğüsten geçen kesitlerde vertebra önünde kontrast madde ile dolu dilate özofagusun görünümü (*). Özofagustaki hava sıvı seviyesine dikkat ediniz (mavi ok). Semptom benzerliği nedeniyle bu olgular sıklıkla hiatal herni ile karıştırılır ve hastalara yanlışlıkla Nissen fundoplikasyonu yapılır.

bos

akalazya1

Akalazyalı hastada thorax tan geçen kesitlerde içinde gıda artıkları görünen dilate özofagus (sarı oklar)

bos

bt13

Sigmoid kolonda divertiküller (sarı ok), divertikülit ve peridivertiküler apse (*) (R: Rektum)

bos

Sigmoid kolonda divertikül, divertikülite ait perikolonik inflamasyon (*) ve mesaneye fistülizasyon, mesanede hava-idrar  seviyesi (beyaz ok).

 

 

bt14

Kronik pankreatitli hastada splenik arter anevrizması

bos

BT

Crohn hastalığında termial ileumda duvar kalınlaşması ve  lümende daralma

bos

 invaginationİleoçekal invaginasyona bağlı ileus.  Terminal ileumun (*) çekuma (sarı ok) invaginasyonu, ileoçekal valf (mavi ok) ve dilate ileal anslar (&).

bos

over

Batında şişkinlik yakınması ile başvuran aşağıdaki hastanın MR görüntülemesinde overde kistik tümör.

over2

bos

bezoar

Midede bezoar (*)  (NEJM den alınmıştır)

bos

porto

BT splenoportografide portal ven içinde trombüs (*)

bos